Temperatur əmsalı

Müqavimətin temperatur əmsalı nədir? Müqavimətin temperaturdan asılılıq düsturu. Bəzi metalların elektrik müqavimətinin temperatur əmsalı.